guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ฯ บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 อายุ 12-17 ปี

Pfizer-14nov21-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เปิดให้ผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (บริเวณโดมเสาเฉลียงตรงข้ามห้างฯบิ๊กซี)

รับ Walk in จำนวน 600 คิว
เริ่มแจกคิว 08:30 น.
เริ่มฉีด 11:30 น.

ท่านที่รับบัตรคิวแทน กรุณานำบัตรประชาชนผู้ที่จะฉีดเพื่อแสดงว่าอยู่ในช่วงอายุที่กำหนดจริง และต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมด้วย

สอบถาม เวลา 08.30-15.30 น.
งานประชาสัมพันธ์
082-9742520, 045-319288
กลุ่มงานสุขศึกษา
082-3628408, 095-3740850