guideubon

 

PEA UBON แจ้งพื้นที่ให้บริการงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

PEA-Contact-Center-02.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี แจ้งพื้นที่ให้บริการงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดซ้อง

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
รับผิดชอบพื้นที่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 045-316566,045-316377
อำเภอเขื่องใน 045-223021
อำเภอม่วงสามสิบ 045-489149
อำเภอตาลสุม 045-427124
อำเภอเหล่าเสือโก้ก 045-316566,045-316377
อำเภอดอนมดแดง 045-316566,045-316377

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
รับผิดชอบพื้นที่
อำเภอเดชอุดม 045-361482,045-282988
อำเภอนาเยีย 045-421244
อำเภอน้ำขุ่น 045-361482 , ,045-282988
อำเภอนาจะหลวย 045-379088
อำเภอบุณฑริก 045-371088
อำเกอน้ำยืน 045-376088
อำเภอทุ่งศรีอุดม 045-307138

3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
รับผิดชอบพื้นที่
อำเภอวารินชำราบ 045-396055
อำเภอพิบูลมังสาหาร 045-441191
อำเภอสว่างวีระวงศ์ 045-251650
อำเภอโขงเจียม 045-351231
อำเภอสิรินธร 045-366066
อำเภอสำโรง 045-303032

4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล
รับผิดชอบพื้นที่
อำเภอตระการพืชผล  045-481197
อำเภอโพธิไทร  045-496077
อำเภอกุดข้าวปุ้น 045-484032
อำเภอเขมราฐ , อำเภอนาตาล 045-491219 045-491511
อำเภอศรีเมืองใหม่ 045-399115

PEA Contact Center 
ติดต่อได้ที่ 1129