guideubon

 

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟภ.อุบลราชธานี

แจ้งไฟฟ้าดับ-PEA-อุบล-01.jpg

การแจ้งไฟดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี

กรณีเวลาราชการ สามารถแจ้งได้ทางเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อุบลราชธานี เพื่อความรวดเร็ว โปรดระบุสถานที่ให้ชัดเจน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์ติดต่อกลับ บริเวณไกล้เคียง ดับกี่หลัง ดับหลังเดียว หรือระแวกนั้นดับหมดเลย (กรณีแจ้งดับ 1 หลัง หรือดับหลายหลัง เจ้าหน้าที่ก็จะทราบสาเหตุเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไข) เบอร์โทรติดต่อกลับ ( เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ) 

กรณีนอกเวลาราชการโปรดโทร 
PEA Call Center 1129

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เมืองอุบลราชธานี 045-316566 / 045-316377
อำเภอเดชอุดม 045-361482 / 045-282988
อำเภอเขมราฐ 045-491219 / 045-491511
อำเภอตาลสุม 045-427124
อำเภอพิบูลมังสาหาร 045-441191
อำเภอสิริธร 045-366066
อำเภอโขงเจียม 045-351231
อำเภอตระการพืชผล 045-481197
อำเภอศรีเมืองใหม่ 045-399115
อำเภอโพธิ์ไทร 045-496077
อำเภอกุดข้าวปุ้น 045-484032
อำเภอเขื่องใน 045-223021
ตำบลบ้านกอก 045-845100 / 045-845111
อำเภอม่วงสามสิบ 045-489149
อำเภอวารินชำราบ 045-396055
อำเภอบุณฑริก 045-376088
อำเภอนาเยีย 045-421244
อำเภอทุ่งศรีอุดม 045-307138
อำเภอน้ำยืน 045-371088
อำเภอนาจะหลวย 045-379088
ตำบลห้วยขะยูง 045-431198
อำเภอสำโรง 045-303032
"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกิ่งอำเภอนาตาล
(ยุบแล้ว ไปขึ้นกับ กฟอ.เขมราฐ)"