guideubon

 

โรงเรียน สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ONSITE ได้ตามสัดส่วน

onsite-ได้ตามสัดส่วน-01.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่โรงเรียน สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

1. สำหรับโรงเรียน หรือสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ให้จัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

1.1 นักเรียนน้อยกว่า 120 คน ให้เปิดการเรียนการสอนได้ปกติ (On Site)

1.2 นักเรียนตั้งแต่ 120 คน ขึ้นไป ให้เปิดการเรียนการสอนเป็น 2 ระบบ คือ การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) และระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยจำกัดจำนวนนักเรียนให้มาเรียนในแบบ (On Site) ดังนี้

(1) นักเรียน ตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 คน ให้นักเรียนมาเรียนได้ไม่เกิน 50% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
(2) นักเรียน ตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้นักเรียนมาเรียนได้ไม่เกิน 40% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
(3) นักเรียน ตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000 คน ให้นักเรียนมาเรียนได้ไม่เกิน 30% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
(4) โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป ให้นักเรียนมาเรียนได้ไม่เกิน 20% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

2 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมหรือมีการเรียนการสอน โดยให้พิจารณาจำนวนนักศึกษาในรายคณะตามเกณฑ์ ข้อ 1

3 โรงเรียน หรือสถานศึกษา ในพื้นที่นอกเหนือจาก ข้อ 1
ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ คือ การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) และระบบการเรียนการสอนทางไกล ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกรทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) มาตรการ Covid Free Setting (CFS) มาตรการ Thai Stop COVID+ (TSC+) และมาตรการความปลอดภัย 6-6-7

ทั้งนี้ ให้มีการค้ดกรองนักเรียนที่มาจากพื้นที่จำเภอเมืองอุบลราชธานี และจำเภอวารินชำราบ เพื่อให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ (On line)

ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

onsite-ได้ตามสัดส่วน-02.jpg
onsite-ได้ตามสัดส่วน-03.jpg
onsite-ได้ตามสัดส่วน-04.jpg