guideubon

 

อุบลฯ เปิดให้บริการจุด One Stop Service โครงการ เราชนะ

เราชนะ-one-stop-service-01.jpg

ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการเราชนะ ซึ่งเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แต่เนื่องจากที่ผ่านมายังมีกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ในการใช้แอปเป๋าตัง ในการใช้งาน

ทางสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ตั้งจุดให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต หรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยประชาชนจะต้องมาด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่เป็นสมาร์ทการ์ด (Smart Card)

นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการรับสมัครร้านค้า ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องมีหลักฐานประกอบด้วย แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีการรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับรองว่าประกอบกิจการร้านค้าจริง (โดยผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในพื้นที่) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร โทรศัพท์สมาร์ทโฟน บัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

เราชนะ-one-stop-service-02.jpg

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จะอำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะยืนยันตัวตน - สมัครร้านค้า - ลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือ Smartphone ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์
ที่ว่าการอำเภอสำโรง

16 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 
ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

17 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ
ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน
ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

18 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอนาเยีย
ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก
ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น

19 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ที่ว่าการอำเภอพิบูลมั่งสาหาร
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม

22 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน
ที่ว่าการอำเภอสิรินธร
ที่ว่าการอำเภอตาลสุม

23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ
ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่
ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

24 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ
ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ่น

25 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร