guideubon

 

พยาบาลชวนวิ่ง... Nurses Run For Health 2018

Nurses-Run-พยาบาลชวนวิ่ง-01.jpg

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี กําหนดจัดงาน Nurses Run for Health on National Day 2018 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีในกลุ่มพยาบาล ประชาชนทั่วไป รายได้จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการสมาคมฯ โดยกําหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Nurses-Run-พยาบาลชวนวิ่ง-02.jpg

ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสภาการพยาบาล ได้จัดงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงแสดงความห่วงใยพยาบาลทั่วประเทศ จึงได้จัดงาน Nurses Run for Health on National Day 2018 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. รวมพลังพยาบาลทั่วประเทศ แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2. รวมพลังพยาบาลร่วมกันออกกําลังกาย และเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพ

3. รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงปัจจัย เสี่ยงต่างๆ และการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกาย

4. รายได้จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศ  

Nurses-Run-พยาบาลชวนวิ่ง-03.jpg

กําหนดการจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวิ่ง 2 ระยะทาง คือ 10.5 กม. (ปล่อยตัว 05.30 น.) และ ระยะทาง 2.5 กม. (ปล่อยตัว 06.00 น.) ค่าสมัคร 500 บาท ทุกระยะ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ บิบ หมวก ในวันสมัคร ส่วนเหรียญที่ระลึก จะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยตามกติกา ( เหรียญในพระนามาภิไถยสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา )

เริ่มสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ที่ ยงสงวนค้าส่ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. สามารถสมัครแทนกันได้ และ งดรับออนไลน์ * จำกัดจำนวน 2,000 คน เท่านั้น * หากท่านใดสมัครไม่ทัน ทางผู้จัดอาจจะผลิตบิบสำรองขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่จะไม่สามารถรับเหรียญที่ระลึกได้ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ได้สมัคร งดร่วมกิจกรรมในงาน