guideubon

 

เชิญร่วมงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2

NCITE2016-02.jpg

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 The 2nd National conference on Industrial Technology and Engineering (NCITE 2016) “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยมีปาฐกถาพิเศษจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกวิศวกรรมสถานแห่งชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511