guideubon

 

การบริหารจัดการบริการพยาบาล สู่ยุค Thailand 4.0

natne-ubon-01.jpg

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 หัวข้อ “การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” (Nursing Management moving to Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

จากการประกาศนโยบายประเทศเป็น “Thailand 4.0” ทำให้กระทรวงต่างๆ มีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการปรับกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ “Thailand 4.0”

natne-ubon-04.jpg

พยาบาล เป็นสาขาวิชาชีพที่มีความสาคัญในระบบสุขภาพ ซึ่งต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรและวิชาชีพสู่ยุค “Thailand 4.0” รวมทั้งการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจรวม ทั้งสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ ประชาชนสุขภาพดี สามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งล้วนท้าทายบทบาทของพยาบาลในแต่ละระดับในสถานบริการพยาบาลระดับต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพยาบาลในการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลสู่“Thailand 4.0” สามารถบรรลุเป้าหมายนโยบายของประเทศสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการในเรื่องนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้พยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และการจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาผลงานเพื่อนาเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป

natne-ubon-03.jpg

และขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อน ประเทศสู่ Thailand 4.0 ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อและผลงานวิชาการมาที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

- รายละเอียดโครงการ Download

- ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการบุคลากร  Download

- ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ นักศึกษา  Download

- ใบแจ้งความจำนงนำเสนอผลงาน  Download