guideubon

 

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่าย Move World Together ปี 6 ภาคอีสาน 31 มี.ค.-4 เม.ย.60

Move-World-Together-03.jpg

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน และองค์กรพัฒนาเยาวชนอีกหลายแห่ง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Move-World-Together-01.jpg

กิจกรรมในค่ายและโอกาสที่จะได้รับ...

- จุดประกายการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
- วัดแววอัจฉริยภาพเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง
- ฝึกคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
- เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดาย
- ระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานแปลกๆ ใหม่ๆ
- ได้สิทธิ์เข้าอบรมค่ายหลักสูตร 2 และ 3 (ปี 60)
- โครงงานแปลกใหม่จะได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมจนจดอนุสิทธิบัตร และ/หรือ ส่งเข้าประกวดระดับชาติ/นานาชาติ
- เพิ่มโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Move-World-Together-02.jpg

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีสมาชิก 3 คน เยาวชนจะต้องมีที่ปรึกษาของกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน (ครู / อาจารย์ หรือที่ปรึกษาจากแหล่งท้องถิ่น ชุมชน เช่น ผู้รู้ในชุมชน / ผู้ปกครอง ฯลฯ) เพื่อดูแล ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม (ที่ปรึกษา 1 คน สามารถดูแลกลุ่มเยาวชนได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม)

2) สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา หากศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือ อาชีวศึกษา (ปวช.) ปี 1 ในปีการศึกษา 2560 จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมก่อน

3) ในกรณีเป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 21 ปี

4) เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อนในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเอง และสามารถพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องได้หลังจากผ่านค่ายอบรมแล้ว (ในกรณีที่เยาวชนมีความสนใจในการทำงานต่อเนื่อง จะใช้เวลาในการพัฒนาผลงานประมาณ 1 ปี)

5) หากมีผลงานที่แสดงจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีแนวคิดใหม่ๆ หรือสนใจสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Move-World-Together-04.jpg

กำหนดการจัดอบรม

- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2560 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21- 25 เมษายน 2560 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 The Pine Resort จ.ปทุมธานี

ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร เปิดให้กรอกข้อมูล และเขียนบอกเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมค่าย

1. ใบสมัครสำหรับเยาวชน  คลิ๊ก
2. ใบสมัครสำหรับครูที่ปรึกษา คลิ๊ก (ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งสองส่วน ให้ครบถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่

ช่องทางการส่งใบสมัคร

1. กรอกข้อมูลในไฟล์ใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ ส่งเข้ามาที่ Email : moveworldtogether@gmail.com

2. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ หมายเลขโทรสาร (Fax.) 02-5644413 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-774-0275, 095-540-7070

หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Move World Together