guideubon

 

เชิญสาวประเภทสอง ประกวด MISS THAICUP BEAUTY QUEEN ปี 2558

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับบริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จำกัดจัดการประกวดMISS THAICUP BEAUTY QUEEN  ประจำปี 2558  เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล โดยจะจัดการประกวดในวันอาทิตย์ที่  29  พฤศจิกายน  2558  เวลา  19.00 น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณลานจอดรถโรงแรมสุนีย์แกรนด์

คุณสมบัติ  :  สาวประเภทสอง  อายุตั้งแต่ 20 – 35  ปี

ค่าธรรมเนียมการสมัคร  300  บาท  

เงินรางวัล

- ชนะเลิศ เงินสด  10,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

- รองอันดับ 1  เงินสด  7,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

- รองอันดับ 2  เงินสด  5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลชมเชย 2  รางวัลๆละ  2,000  บาท 

รอบแรก  เป็นชุดไทย   สมัยใดก็ได้

รอบสอง  เป็นชุดสำหรับการแสดงความสามารถพิเศษพร้อมกับการตอบคำถาม

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  9 – 13  พฤศจิกายน  2558 ได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  228  หมู่ 2  ถนนวาริน – พิบูล  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   โทร 045- 252714 – 5, 09-4265-4919  (คุณกรภัค) ในวันและเวลาราชการ

ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด MISS THAICUP BEAUTY QUEEN

งานไทคัพ  ประจำปี  2558

วันอาทิตย์ที่  29  พฤศจิกายน  2558

ณ  บริเวณลานจอดรถ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์

*******************

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดสาวประเภทสอง

          1.1 ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

          1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี  ไม่เกิน 35  ปี

2. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด

          2.1 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนา

          2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน  1  ชุด

          2.3 รูปถ่ายสีเต็มตัว  ขนาดโปสการ์ด 4*6 จำนวน  1  รูป

3. สถานที่ประกวด  เวทีการประกวด  บริเวณลานจอดรถโรงแรมสุนีย์แกรนด์

4. การับสมัคร

         -รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่  13  พฤศจิกายน  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.  ในวันและเวลาราชการ  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  300  บาท

         -สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง  ได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี           228   หมู่ 2  ถนนวาริน – พิบูล  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

5. สถานที่รายงานตัว 

          -ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัวในเวลา 17.00 – 18.00 .น.  ของวันที่  29  พฤศจิกายน 2558  โดยเตรียม

          1. ชุดไทย  สมัยใดก็ได้

          2. ชุดสำหรับ  การแสดงความสามารถพิเศษ  โดยไม่ล่อแหลมและขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

6. เกณฑ์การตัดสิน

          -การประกวดในรอบความสามารถพิเศษ  จะพิจารณาจากความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยถือมติการตัดสินของกรรมการถือเป็นเอกฉันท์  โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแสดงความสามารถ

          -การประกวดในรอบคัดเลือกนางงามเหลือเพียง  10  คน  โดยจะพิจารณาจากหน้าตา, บุคลิกภาพ,      การแต่งกาย, ผิวพรรณและรูปร่าง  และการตอบคำถาม

          -การประกวดในรอบคัดเลือกนางงามเหลือเพียง  5  คน  จะพิจารณาจากหน้าตา, บุคลิกภาพ,       การแต่งกาย, ผิวพรรณและรูปร่าง

7. การตัดสิน

          7.1 การตัดสินการประกวดกระทำโดย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา

          7.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้

8. เงินรางวัลการประกวด

          8.1 MISS THAICUP BEAUTY QUEEN  ได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          8.2 รองอันดับ 1  MISS THAICUP BEAUTY QUEEN  ได้รับเงินรางวัล  7,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          8.3 รองอันดับ 2  MISS THAICUP BEAUTY QUEEN  ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

          8.4  รางวัลชมเชย 2  รางวัล  รางวัลละ  2,000  บาท 

ผู้เข้าประกวดทุกท่านได้รับของชำร่วย  จากบริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จำกัด

หมายเหตุ

         หากผู้เข้าประกวดหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  มีประเด็นหรือข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  228  หมู่ 2 ถนนวาริน – พิบูล  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190  โทรศัพท์ 045- 252714-5 , 09-4265-4919  (คุณกรภัค)  ในวันและเวลาราชการ