guideubon

 

เชิญสาวงามทั่วประเทศ ร่วมประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี ปี 2017

missgrand-ubon-2017-มิสแกรนด์อุบล-01.jpg

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดย คุณณวัฒน์ อิสรไกรศิล PRESIDENT MISS GRAND THAILAND ร่วมกับ คุณนนทัช นิธิพานิช Provincial Director หรือ ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี จัดการประกวด “มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017” คัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี 2017

ดาวน์โหลด : ระเบียบการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017 

ดาวน์โหลด : ใบสมัครประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017

ดาวน์โหลด : กำหนดการประกวด รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017

ขอเชิญสาวสวยที่มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี เป็นผู้หญิงยุคใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้าร่วมการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี 2017 โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด

1.1 คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่ง “มิสแกรนด์อุบลราชธานี” เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี พ.ศ.2560 ตามที่มอบหมาย
1.2 คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตาแหน่ง มิสแกรนด์อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ที่จะได้รับ มอบหมายจากกองประกวดฯ

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

2.1 มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
2.2 เพศหญิงโดยกำเนิด
2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 168 เซนติเมตร
2.4 มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2533 –2543) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
2.5 มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
2.6 เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand 2017 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตาแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
2.7 ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017
2.8 กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
2.9 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
2.10 มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆ ได้ดี
2.11 มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม
2.12 มีที่พักอาศัยในประเทศไทย

หมายเหตุ

ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ ของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

3. กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.guideubon.com

ดาวน์โหลด : ระเบียบการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017 

ดาวน์โหลด : ใบสมัครประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017

ดาวน์โหลด : กำหนดการประกวด รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017

- สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท บิวตี้รัก จากัด (อุบลแสควร์) เลขที่ 411/1 ห้องเลขที่ E104 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จุดบริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี

ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ อีเมล mgtubon2016@gmail.com เท่านั้น (วันที่สิ้นสุดการรับสมัครถือวันที่ส่งเอกสารทางอีเมล)

หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนไทย
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครประกวด
3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือ เอกสารรับรองการศึกษา
3.4 ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จานวน 2 ใบ

4. การประกวดรอบแรก

ผู้เข้าประกวดทุกคน รายงานตัว เพื่อทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ Event Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

5. การประกวดรอบที่สอง

- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ประกวดรอบชุดว่ายน้า (เฉพาะคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ประกวดรอบสื่อมวลชน ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ Event Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ทำการฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมก่อนการประกวดในรอบสุดท้าย กับกองประกวดฯ และพักค้างคืนที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (2 คืน) 

5.1 ที่พักและอาหารระหว่างร่วมกิจกรรมการประกวด (เฉพาะผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย)

- ผู้เข้าประกวดทุกคน จะต้องเข้าพักยังสถานที่ ที่กองประกวดจัดเตรียมไว้ให้ โดยเข้าพักในวันและเวลาที่กองประกวดกำหนดให้ รวมทั้งการเดินทางไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ด้วย
- ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น รองเท้าส้นสูง, รองเท้าผ้าใบ, เสื้อผ้ากระโปรงสวยงาม ชุดลำลองสำรองไว้ 3–4 ชุด สำหรับสวมใส่ในช่วงฝึกซ้อมหรือกิจกรรมอื่นๆ
- กองประกวดไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมีค่าติดตัว ระหว่างช่วงเก็บตัวและการประกวด หากเกิดการสูญหาย กองประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5.2 การเข้าพักโรงแรม

- กำหนดให้ผู้เข้าประกวดพักคู่ (ห้องละ 2 คน) โดยกองประกวดฯ เป็นผู้จัดคู่พักให้
- ผู้ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย สามารถเข้าห้องพักได้ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 (ระยะเวลา 2 คืน)
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดฯ นำบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ทีมงานของกองประกวดฯ ขึ้นไปบนห้องพักโดยเด็ดขาด
- กองประกวดฯ ดูแลเรื่องค่าที่พัก และอาหารเช้า (ที่รวมกับค่าห้องพัก) ให้กับผู้เข้าประกวดเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่า Room Service ฯลฯ ผู้เข้าประกวดฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง

5.3 อาหารและเครื่องดื่มที่กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี จัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้

- อาหารกลางวัน วันที่ 29 และ 30 เม.ย.60
- อาหารเย็น วันที่ 29 และ 30 เม.ย.60
- อาหารเช้า ในวันที่ 30 เม.ย. และ วันที่ 1 พ.ค. 60

5.4 การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม

- ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการฝึกซ้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดกำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกัน จนเสร็จสิ้นการประกวด
- ในระหว่างการประกวดหรือการร่วมกิจกรรมใดๆ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท
- เมื่อผู้เข้าร่วมประกวดฯ รายงานตัวกับกองประกวดฯ แล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกองประกวดอย่างเคร่งครัด
- ผู้เข้าประกวดฯ จะต้องร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวดฯ ทุกกิจกรรม
- ผู้เข้าประกวดฯ จะต้องเคารพในสิทธิ์ของกองประกวดฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ผู้เข้าประกวดฯ จะมีพี่เลี้ยงของกองประกวดฯ จำนวน 2 คน เป็นผู้ดูแลผู้เข้าประกวดฯ ตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรม และตลอดการประกวด
- หากกรณีมีปัญหาใดๆ ให้ผู้เข้าประกวดฯ แจ้งกับพี่เลี้ยงที่ทางกองประกวดจัดมาดูแลเท่านั้น 

6. การประกวดรอบตัดสิน

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น. ที่ Event Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

7. การแต่งกายในการประกวด

7.1 การประกวดรอบแรก (รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น.)
- เสื้อกล้ามรัดรูปสีดา สวมกางเกงขายาวรัดรูปสีดา และรองเท้าส้นสูง 5นิ้ว โดยผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเองทั้งหมด
- ผู้เข้าประกวดแต่งหน้าและทำผมมาเอง การแต่งหน้าสวยงาม และทรงผมรวบผมหางม้าสูง/แสกกลาง หรือ แสกข้าง เพื่อให้เห็นใบหน้าชัดเจน

7.2 การประกวดรอบที่สอง (รอบชุดว่ายน้ำและรอบสื่อมวลชน วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 13.00-18.00 น.)
- ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดว่ายน้ำ ตามที่กองประกวดจัดหาไว้ให้
- ผู้เข้าประกวดแต่งหน้าและทำผมมาเอง การแต่งหน้าสวยงาม และทรงผมรวบผมหางม้าสูง/แสกกลาง หรือ แสกข้าง เพื่อให้เห็นใบหน้าชัดเจน

7.3 การประกวดรอบตัดสิน (วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 18.00-21.00 น.)
- ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดว่ายน้ำ ตามที่กองประกวดจัดหาไว้ให้
- ชุดที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง ในการประกวดรอบตัดสิน ได้แก่ ชุดราตรียาวสวยงาม
- ผู้เข้าประกวดแต่งหน้าและทำผมมาเอง ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

- การแต่งหน้าและทำผม ในการประกวดทุกรอบ ผู้เข้าประกวดสามารถให้พี่เลี้ยงของตนเองมาแต่งหน้าและทำผมได้ จำนวน 2 คน และต้องแจ้งให้ทางกองประกวดทราบในวันรายงานตัว
- กรณีที่ผู้เข้าประกวดไม่มีช่างแต่งหน้าและทำผมมาเอง ทางกองประกวดฯ มีช่างแต่งหน้าและทำผมจัดเตรียมไว้ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

8. การตัดสิน

การตัดสินการประกวดทั้งในรอบกิจกรรมเก็บตัว และรอบตัดสิน ตำแหน่งมิสแกรนด์อุบลราชธานี และตำแหน่งอื่นๆ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้สนับสนุนการจัดงานประกวด, ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดด้วย

9. รางวัลสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ได้รับตำแหน่ง

ตำแหน่งและเงินรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ตำแหน่งมิสแกรนด์อุบลราชธานี เงินรางวัล 50,000 บาท / มงกุฎ / สายสะพาย / โล่เกียรติยศ และเป็นตัวแทนเพื่อร่วมประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017
- ตำแหน่ง รองอันดับ 1 มิสแกรนด์อุบลราชธานี เงินรางวัล 20,000 บาท / สายสะพาย / โล่เกียรติยศ
- ตำแหน่ง รองอันดับ 2 มิสแกรนด์อุบลราชธานี เงินรางวัล 10,000 บาท / สายสะพาย / โล่เกียรติยศ
- ตำแหน่ง ขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล 5,000 บาท / สายสะพาย
- ตำแหน่ง Miss Best in Swimming Suite เงินรางวัล 5,000 บาท / สายสะพาย

10. การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับตำแหน่ง

10.1 ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์อุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง มีความผูกพันกับกองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่ส่งมอบให้กับกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์

10.2 ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์อุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง จะต้องเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์อุบลราชธานี เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 และทำตามเงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ตลอดระยะเวลาการเก็บตัวและทำกิจกรรมของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์

10.3 มิสแกรนด์อุบลราชธานี หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 201 และไม่ได้รับตาแหน่งใดๆ และผู้ที่ได้รับตาแหน่งอื่นๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “มิสแกรนด์อุบลราชธานี” พร้อมดารงตาแหน่ง “ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” ให้กับกองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภายในและต่างประเทศ

10.4 ตำแหน่งอื่นๆ เช่น รองอันดับหนึ่งและรองอันดับสอง มีความผูกพันกับกองดูแลมิสแกรนด์อุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันส่งมอบตำแหน่งในปีต่อไป

10.5 มิสแกรนด์อุบลราชธานี, รองอันดับหนึ่ง, รองอันดับสอง และตำแหน่งอื่นๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานอันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกองประกวด ทุกครั้ง

10.6 มิสแกรนด์อุบลราชธานี, รองอันดับหนึ่ง, รองอันดับสอง และตำแหน่งอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี ได้ทำกับผู้สนับสนุนการประกวด 

11. การพ้นจากตำแหน่ง

กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี มีความเห็นสมควรให้ มิสแกรนด์อุบลราชธานี, รองอันดับหนึ่ง, รองอันดับสอง และตำแหน่งอื่นๆ ให้จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- มีผู้ได้รับตาแหน่งสืบแทน
- เสียชีวิต
- ลาออก
- สมรส
- มีครรภ์หรือให้กาเนิดบุตร
- ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกองประกวดจัดให้ได้
- มีอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
- กระทำการอันขาดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
- เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตำแหน่ง
- เหตุอื่น ๆ 

ดาวน์โหลด : ระเบียบการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017 

ดาวน์โหลด : ใบสมัครประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017

ดาวน์โหลด : กำหนดการประกวด รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2017

ติดต่อกองประกวด

FACEBOOK : https://www.facebook.com/ มิสแกรนด์อุบลราชธานี

E-mail : mgtubon2016@gmail.com

Tel : 089-4281550