guideubon

 

อบรมการปรับแต่งเร้าเตอร์บอร์ดอัจฉริยะด้วย Mikrotik ฟรี!!

Mikrotik2020-ubru-01.jpg

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) และสาขาวิชาสมาร์ตแอปพลิเคชัน (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

โดยทางกลุ่มวิชาฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศึกษาให้กับนักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.3, ปวส. 2 หรือเทียบเท่า เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการจัดการ ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต

Mikrotik2020-ubru-02.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2563” (ประจำเดือน กุมภาพันธ์) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 50 ห้อง 50.705 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยากรหลัก :
อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
- เป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือบุคลากรการศึกษา
- ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันการปรับแต่งเร้าเตอร์บอร์ดอัจฉริยะด้วย Mikrotik ในงาน OpenHouse ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สมัครได้ที่ : https://cutt.ly/0rOiFtw

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี