guideubon

 

ประกวด LOGO เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตดกรรมฯ ภาคอีสาน ครั้งที่ 71

สพม-ศิลปหัตถกรรม71-01.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด 62 เขตพื้นที่การศึกษา ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญในงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี " เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ เพลง และคำขวัญสำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร จัดทำของที่ระลึกและกิจกรรมต่างของงาน และให้บุคคลภายนอกได้รับทราบต่อไป 

สพม-ศิลปหัตถกรรม71-02.jpg

รางวัล

ตราสัญลักษณ์ (L0G0) 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
เพลง 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
คำขวัญ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผู้สนใจร่วมส่งผลงาน สามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 20 มีนาคม 2566
รวมไฟล์ประกาศเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511