guideubon

 

ผู้ประกอบการภาคการขนส่ง อบรมฟรี!!!!

จัดการพลังงาน-ภาคขนส่ง-01.jpg

สภาอุตสาหกรรม จ.อุบลฯ จัดอบรมเพื่อลดต้นทุนและจัดการพลังงาน สำหรับผู้ประกอบการภาคการขนส่งฟรี!!

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรม
จ.อุบลราชธานี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน เตรียมจัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง เพื่อลดใช้พลังงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง โดยจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จัดการพลังงาน-ภาคขนส่ง-02.jpg

สำหรับโครงการการอบรม จะมุ่งเน้นการนำระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้านจัดการ ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงานให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการประหยัดพลังงานในภาคการขนส่งด้วยตนเองได้ในอนาคต

โครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง ที่สนใจส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนสถานประกอบการละ 2 ท่าน ซึ่งสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ สภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 085-0288070 หรือแจ้งการเข้าร่วมอบรมได้ทางโทรสาร 045-210266 โดยแจ้งชื่อผู้เข้ารับอบรม พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

จัดการพลังงาน-ภาคขนส่ง-03.jpg

ชื่อว่าเมื่อเข้ารับการอบรมรับความรู้แล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนส่งเป็นอย่างยิ่ง อันจะสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กรได้ ซึ่งภาคการขนส่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญยิ่งด้านหนึ่งในการประกอบธุรกิจ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมรับการอบรม ทั้งนี้รับจำนวนจำกัด ปิดการรับสมัครในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511