guideubon

 

เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปีที่9 "เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก"

กินสบายใจ-ปีที่9-01.jpg

มูลนิธิสื่vสร้างสุข และภาคีเครือข่าย ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 9 "โควิด -19 เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก" ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2564 ณ ลานแสดงกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาวะที่ดีและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการกินสบายใจ) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ โดยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ การเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ และพัฒนารูปแบบการจัดซื้อผลผลิตอินทรีย์ในองค์กรร่วมกับภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้าสุนีย์, บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัด โดยมีการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) "กินสบายใจช็อป" เพื่อเป็นตัวกลางในการกระจายผลผลิตอินทรีย์ และเชื่อมประสาน บริหารจัดการระหว่างเกษตรกรและองค์กร การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ร่วมกับ 10 องค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ และ 29 โรงเรียนกินสบายใจ และมีงานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรคประจำปี เพื่อรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ ผลการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 

กินสบายใจ-ปีที่9-02.jpg

กำหนดการที่น่าสนใจ

วันศุกร์ 29 มกราคม 2564
10.30-12.00 น. เสวนา โควิด – 19 เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก โดย 
1.นายโจน จันได ศูนย์พันพรรณ
2.นางสาวพรรณี เสมอภาค ประธานคณะกรรมการ PGS กินสบายใจ/เกษตรกรแปลงต้นแบบรับมือภัยพิบัติ
3.นายปาฎิหาริย์ มาตสะอาด เฮือนสวนเฮา organicfarm/คนรุ่นใหม่ที่กลับบ้าน
ดำเนินรายการโดย นายประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตั้งบริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดีย

12.00-13.00 น. การประกวด organic got talent ขายให้ปัง 

14.30-16.00 น. เสวนา เปลี่ยน..เกษตรอินทรีย์อุบลฯ โดย
1.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา ม.อุบลราชธานี
2.ดร.พิสมัย ศรีเนตร หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3.อาจารย์กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น อาจารย์ประจำสาขาการปกครอง ม.อุบลราชธานี
4.ดร.กฤตยา อุทโธ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ดำเนินรายการโดย กมล หอมกลิ่น

กินสบายใจ-ปีที่9-03.jpg

วันเสาร์ 30 มกราคม 2564
10.30-12.00 น. เสวนา ข้าวปลาอาหารสำคัญไฉน ในยุคโควิด? โดย
1.อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
2.น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ดำเนินรายการโดย นายสุชัย เจริญมุขยนันท  

12.00-13.00 น. การประกวด organic got talent ขายให้ปัง 

13.00-13.30 น. work shop ชวนเปลี่ยน สุขวิทยาฟาร์ม ชวนปลูกกะหล่ำปลีอินทรีย์

13.30-15.00 น. เสวนา โรงเรียนกินสบายใจสู้ภัยโควิด-19 โดย
1.นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตะวันวิทยา ลดหวานมันเค็ม
2.นางฉวีวรรณ เมืองซอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ การพึ่งตนเอง
3. นายอดิเทพ หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งอะฮวน ต้นแบบศูนย์เรียนรู้
4.ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง ทักษะอาชีพ
ดำเนินรายการโดย นายกมล หอมกลิ่น

15.00-16.00 น. การประกวดเมนูอาหารสุขภาพจากแป้งมันออร์แกนิค

16.00-17.00 น. การประกวด organic got talent ขายให้ปัง 

กินสบายใจ-ปีที่9-04.jpg

วันอาทิตย์ 30 มกราคม 2564
10.30-12.00 น. เสวนา โควิด ปิดเมือง ไม่อดตาย โดย
1.นายอุบล อยู่หว้า ผู้ประสานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
2.นางสาวจินตรา มีศรี สวนกินเป็นยา
ดำเนินรายการโดย นายกมล หอมกลิ่น

12.00-13.00 น. การประกวด organic got talent ขายให้ปัง 

13.00-13.30 น. work shop ชวนเปลี่ยน น้ำผักผลไม้ปั่นต้านโรค

13.30-15.00 น. เสวนา เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ คิดจะปลูกผักต้องเข้าใจภัยพิบัติ โดย
1.นายนคร ลิมปคุปตถาวร จากศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก
2.นางสาวพิสมัย รัตนพล เกษตรกรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
3.นางสาวมาณิชรา ทองน้อย ร้านอินดี้ออร์แกนิคยโสธร
ดำเนินรายการโดย นายนพภา พันธุ์เพ็ง

15.00-16.00 น. การประกวดเมนูอาหารสุขภาพจากแป้งมันออร์แกนิค

16.00-17.00 น. การประกวด organic got talent ขายให้ปัง 

กินสบายใจ-ปีที่9-05.jpg

กินสบายใจ-ปีที่9-06.jpg

กินสบายใจ-ปีที่9-07.jpg