guideubon

 

Open House ครบรอบ 28 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ

IND-UBRU-OpenHouse2023-01.jpg

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบล ฯ ครบรอบ 28 ปี เปิดบ้าน Open House โชว์เทคโนโลยี งานวิจัยนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีมากมาย 24 กุมภาพันธ์ นี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบล ฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยแยกเอาภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกมาจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีฐานะสมบูรณ์ภายหลังมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศการแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

IND-UBRU-OpenHouse2023-02.jpg

ในโอกาสครบ 28 ปี คณะ ฯ กำหนดจัดกิจกรรม “Open House 28 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซอยแจ้งสนิท 1 (ทางเข้าสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีของอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม และกิจกรรมประกวดแข่งขันวิชาการด้านเทคโนโลยี ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา อาทิ

- การประกวด Pitching โครงการ "Tech Startup UBRU 2023"
- การแข่งขัน Game VR Beat Saber
- การประกวดโครงงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- การแข่งขันตอบปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- การแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งสินค้า

- การแข่งขันออกแบบโครงสร้างไม้ไอศกรีม
- การแข่งขันทักษะการศึกษาการทำงาน (Work Study)
- การแข่นขันเครื่องบินกระดาษพับ (Paper-folded Airplane Competition)
- การแข่งขันต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- การแข่งขันกีฬา E-Sports
- การประกวดสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น เรื่อง "สังคมยุคดิจิทัล"

IND-UBRU-OpenHouse2023-04.jpg

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “แนวป้องกันไฟป่า” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยยางใหญ่ ชุมชนบ้านซำหวาย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะ ฯ ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านซำหวาย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ชมและร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 045-352000 ต่อ 1700


ข่าว : นันทิชา วิปุละ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

IND-UBRU-OpenHouse2023-03.jpg

IND-UBRU-OpenHouse2023-05.jpg