guideubon

 

เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

ราชภัฏอุบล-มัคคุเทศก์-ต่างประเทศ-03.jpg

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 7 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าสมัคร 500 บาท

ผ่านการทดสอบผู้เข้าอบรมจะได้รับ เกียรติบัตร ซึ่งสามารถใช้ขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สามารถนำเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ 

1. จำนวนผู้เข้าอบรม

หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) จำนวน 40 คน

2. ระยะเวลาการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2559

3. ระยะเวลาในการอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 7 สิงหาคม 2560

4. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และหากจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)มาด้วยโดยทั้งนี้ผู้สมัครต้องติดต่อสถานศึกษาเพื่อนำหนังสือรับรองการจบการศึกษามายืนยันด้วยตนเอง

4.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัครขอรับการอบรม

4.3 มีสัญชาติไทย

4.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด
(ข) เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน ไร้ความสามารถ
(ค) เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(ง) เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

4.5 มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

4.6 สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับพื้นฐาน

4.7 ต้องมีความรู้ ความสามารถทางการสื่อสาร ในภาษาต่างประเทศที่เข้ารับการอบรม

5. สถานที่รับสมัคร

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4535 2000 -29 ต่อ 1529 โทรสาร 0 4535 2078

หรือ ส่งไปรษณีย์เอกสารการสมัครมาที่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

พร้อมโอนเงินค่าสมัครสอบ มาที่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาการท่องเที่ยว หมายเลขบัญชี 441-1-29116-9 ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ กรณีส่งเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ ให้แนบหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครจะต้องถึงสาขาฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

6. หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่สมัคร) จำนวน 5 ใบ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
5) หลักฐานการศึกษา คุณวุฒิอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 ชุด
6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องแนบสำเนาที่ชัดเจน รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งหากพบข้อสงสัยจะขอเรียกดูอีกครั้ง กรณีปลอมแปลงเอกสารทางราชการ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการอบรม และผู้สมัคร/ผู้เข้าอบรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใดๆ และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

7. กำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก

7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ดูประกาศได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HU) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือ http://www.ubru.ac.th หรือ เพจ Face book : สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.2 สอบข้อเขียน (เวลา 09.00 น- 12.00 น.) วันที่ 7 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ (เวลา 13.00 น- 16.00 น.) สถานที่สอบ ณ ห้อง HU603 ชั้น 6 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HU) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

7.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม2560 ดูประกาศได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HU) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือ เข้าชมได้ในทาง http://www.ubru.ac.th หรือ เพจ Face book : สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.4 ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก รายงานตัวและลงทะเบียนอบรม ที่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511