guideubon

 

รับสมัครอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 2560

วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น-อุบล-01.jpg

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการสอบ การอบรม และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560 ฉบับที่ 2 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กสทช. ได้มีมติอนุญาตให้ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมพศ 2560 นั้น

ในการนี้ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย หรือเชื้อชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ จำนวน 300 คน เข้ารับการอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมพศ 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 ถึง 16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้

วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น-อุบล-02.jpg

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม และยื่นเอกสารสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประสานงาน เลขที่ 143-145 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณติดปั๊มน้ำมัน ปตท. เพิ่มพูน สี่แยกกองบิน 21 โทร 095-8423674

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511