guideubon

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA รู้เร็ว รักษาได้ทัน

HPV-DNA-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอเชิญชวนหญิงไทย อายุ 30-59 ปี ทุกสิทธิการรักษา ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิการตรวจภายใน 5 ปีนี้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA ในวันอาทิตย์ที่ 4 และ 11 ธันวาคม 2565

ชำระเฉพาะค่าบริการนอกเวลาราชการ 100 บาท
รู้เร็ว รักษาได้ทัน
หากผลลบ ตรวจทุก 5 ปี

สถานที่ จุดเจาะเลือดล่วงหน้า Sunpasit Drive Thru
กรุณาแจ้งข้อมูล เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิ และนัดหมาย
หลังตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อกลับภายใน 5 วัน

สอบถามเพิ่มเติม และนัดหมาย
094 2830707 หรือ
045 319200 ต่อ 3212

HPV-DNA-02.jpg