guideubon

 

สายด่วน ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

สายด่วน-AEFI-01.jpg

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เภสัชกรโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนรวมถึงเภสัชกรร้านยา จังหวัดอุบลราชธานี เปิด ศูนย์ข้อมูลวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับ วัคซีนโควิด-19 (AEFI: Adverse Events Following Immunization) จังหวัดอุบลราชธานี (Ubon AEFI Information Center)

เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองก่อนมาโรงพยาบาล ตอบข้อ สงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ให้คำแนะนำการดูแลตนเองหลังการฉีดวัคซีน และรับแจ้งอาการไม่พึงประสงค์หลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19

ช่องทางติดต่อ สามารถติดต่อ ศูนย์ AEFI จ. อุบลราชธานี ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ศูนย์ AEFI หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 065-643-3229, 045-353622 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

2. Line ID ศูนย์ AEFI: add ด้วย Line ID: aefiubon หรือด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 065-643-3229 (ฝากคำถามได้ทุกวัน)

3. เว็บไซต์หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/ (ฝากคำถามได้ทุกวัน)

4. Facebook: DHI UBU หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
https://www.facebook.com/dhiubu/ (ฝากคำถามได้ทุกวัน)

https://www.facebook.com/102481931147399/posts/650084156387171/?d=n