guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัด HERP CONGRESS IV วันที่ 8-10 ก.พ.59

HERP-CONGRESS-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานโครงการประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4” The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง เพื่อบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว อาหารเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต และความหลากหลายทางชีวภาพ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่เกิดจากผลงานวิจัยที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี