guideubon

 

Fix it จิตอาสา บริการฟรี 6 กิจกรรม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน

Fix-it-จิตอาสา-อาชีวะอุบล-01.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ารับบริการ “ฟรี” ในโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) มีกิจกรรมที่ให้บริการฟรีแก่ชุมชนดังนี้

1. บริการรับซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก
2. บริการ ปะ ชุน ซ่อมแซมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
3. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นเมือง
4. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นศิลปะการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่
5. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นสารพัดผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน
6. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นการต่อยอดอาชีพเดิมจากชุมชน ได้แก่ การทำไส้กรอกอีสาน,การทำเนื้อแดดเดียว

ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยงานโครงการพิเศษและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน นำคณะครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กำหนดให้บริการฟรี ในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดให้บริการ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หรือหมายเลขโทรศัพท์ 065 6516577

Fix-it-จิตอาสา-อาชีวะอุบล-02.jpg

Fix-it-จิตอาสา-อาชีวะอุบล-03.jpg

Fix-it-จิตอาสา-อาชีวะอุบล-04.jpg