guideubon

 

EOC COVID เดชอุดม แจ้งพื้นที่เสี่ยง การไฟฟ้า อ.เดชอุดม

EOC-COVID-19-การไฟฟ้าเดชอุดม-01.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ประชาชนที่ไปใช้บริการที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2564 ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน ทุกคน

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน และมารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาล

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอ่กาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสถงอาการ และสามารดแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์