guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน 20 PLUS BAR

20PLUS-BAR-01.jpg

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พนักงานและลูกค้าร้าน 20 Plus Bar (20+) ที่ไปใช้บริการ ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2564 ให้แยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน ทุกคน และงดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจโควิด-19 คนละ 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ทุกราย

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาด และกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

20PLUS-BAR-02.jpg