guideubon

 

โรงเรียนนารีนุกูล รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ECP

นารีนุกูล-ECP-02.jpg

วันที่ 20 มกราคม 2561 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ECP หรือ ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ (Excellent Computer Programme)

กำหนดการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

รับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือก 10 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือก 15 มีนาคม 2561
รายงานตัวและมอบตัว 22 มีนาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2560
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตร ECP ภาคเรียนละ 9,500 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2560
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.1-3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตร ECP ภาคเรียนละ 13,500 บาท 

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://ecp.narinukun.ac.th/