guideubon

 

ขนส่งจังหวัดอุบลฯ เปิดบริการ เลื่อนล้อต่อภาษี เริ่ม 1 พ.ค.62

เลื่อนล้อต่อภาษี-ขนส่งอุบล-01.jpg

นายธีระกุล แก้วสุวรรณ์ ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สํานักงาน ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมการเปิดให้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ซึ่งเป็นการบริการชําระภาษีในรูปแบบใหม่ สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยจะมีพิธีเปิดให้บริการ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 ถนน เทพโยธี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จัง หวัดอุบลราชธานี

เลื่อนล้อต่อภาษี-ขนส่งอุบล-02.jpg

ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเภทรถยนต์ที่รับเสียภาษี ได้แก่ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12)

เลื่อนล้อต่อภาษี-ขนส่งอุบล-03.jpg

ส่วนหลักฐานที่ใช้ในการต่อ ภาษี ได้แก่ (1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสําเนา (2) หลักฐานการประกันภัยภาคบังคับที่ยังไม่สิ้นอายุ และ (3) ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน สําหรับรถยนต์ ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

การให้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ณ สํานักงานขนส่ง จังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน

ส่วนผู้ที่ต้องการชําระภาษีในวันหยุด สามารถใช้บริการได้ที่ห้างบิ๊กซีอุบลราชธานี โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.