guideubon

 

โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เริ่มต้นที่ จ.อุบลฯ 21 พ.ค.60 นี้

ธรรมยาตรา5แผ่นดิน-02.jpg

ขอเชิญร่วมถวายการต้อนรับ คณะพระสงฆ์ธรรมยาตราจาก 5 ประเทศ และร่วมบำเพ็ญบุญตักบาตรถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สมโภชต้นพระศรีมหาโพธิ์ อุทิศกุศลน้อมถวายแด่ ดร.พระมหาผ่อง ปิยธีโร และพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง ณ มูลนิธิอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ บ้านดอนกลาง ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ธรรมยาตรา5แผ่นดิน-03.jpg

โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง เป็นการจับมือทำงานระหว่างผู้นำชาวพุทธ 5 ประเทศ นำโดย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ภายใต้การดูแลของพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เป็นเลขาธิการ

ธรรมยาตรา5แผ่นดิน-04.jpg

สำหรับคณะธรรมยาตราฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย พระเถรานุเถระ พร้อมอุบาสกอุบาสิกาและสื่อมวลชนจาก 5 ประเทศในลุ่มน้ำโขง จำนวนประมาณ 120 รูป/คน เดินทางไปยัง 5 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.60 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สู่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม กลับเข้าประเทศไทยที่ จ.ตราด ก่อนเดินทางผ่าน จ.ตาก เข้าสู่เมียนมา และยาตราสู่ราชอาณาจักรไทยในวันที่ 4 มิ.ย.60 เพื่อทำพิธีปิดที่วัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี 989 จ.สมุทรปราการ

การจัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ ในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงการใช้วิถีพุทธ เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถรวมห้าแผ่นดินลุ่มน้ำโขงได้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาคีในทุกด้านอย่างสันติสุขยั่งยืน อาทิ ด้านการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น ซึ่งต้องเน้นสร้างจิตสำนึกให้เกิดวิถีพุทธเพื่อนำไปใช้ในทุกภาคส่วน

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ กล่าวว่า การรวมตัวของชาวพุทธ 5 ชาติได้เช่นนี้ เหมือนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้งานนี้ลุล่วงสำเร็จได้ ความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นของจริงซึ่งอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอมา ด้วยว่าพวกเราทั้ง 5 ชาติ มีพ่อคนเดียวกัน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้มวลมนุษยชาติ นำหลักการสันติธรรมมาปฏิบัติให้เกิดสันติสุข ปฏิบัติตามมรรคาที่พระพุทธองค์มอบไว้ให้ โดยคณะธรรมยาตราใช้วิธีการถอดแนวทางปฏิบัติ ด้วยการการศึกษาชีวิตและผลงานของพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และน้อมนำมาปฏิบัติตามท่าน

ธรรมยาตรา5แผ่นดิน-05.jpg

ธรรมยาตรา5แผ่นดิน-06.jpg

ธรรมยาตรา5แผ่นดิน-07.jpg