guideubon

 

เทศกาลเกมแห่งประชาธิปไตย Democracy Game Festival Ubon 2021

Democracy-Game-Ubon-01.jpg

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน จัดกิจกรรม เทศกาลเกมแห่งประชาธิปไตย (Democracy Game Festival) ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศาลาจตุรมุข ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ชมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมเกมแห่งประชาธิปไตย
- การ์ดเกม พลังสิทธิ / การ์ดเกม รู้เท่าทันสื่อ / เกม Sim Democracy โดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) ประจำประเทศไทย
- เกม PeaceSo Cracy โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
- Boss Lab Board Game โดย Boss Lab Board Game
- การ์ดเกม Local Election โดยสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation)
- เกมจากหน่วยงานภาคีอื่น ๆ

Democracy-Game-Ubon-02.jpg

เวลา 14.00 - 15.00 น. ทดลองกระบวนการเกมด้านนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยเพื่อการรรับรู้ทางการเมืองนวัตกรรมเกม โดยสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

เวลา 15.00 - 16.00 น. เปิดชมการจัดแสดงผลงานโดยกลุ่มผู้พัฒนาเกม และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อนวัตกรรมเกมและการจัดกิจกรรม เทศกาลเกมแห่งประชาธิปไตย

Democracy-Game-Ubon-03.jpg

ปัจจุบัน แม้ประชาชนในสังคมไทย จะมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น ต่อการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ทว่าหลายหน่วยงานยังรู้สึกว่า กระแสในสังคมปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอ และในหลายครั้งไม่ถูกต้องตามหลักข้อเท็จจริงอันควรจะเป็น ฉะนั้นเพื่อการสร้างความตื่นรู้ทางการเมือง กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมแสดงออก พร้อมกับมีความรู้ทางการเมือง โดยเฉพาะในเรื่องของประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ และสันติภาพอย่างแท้จริง จึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโยีสมัยใหม่มาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่สำหรับประชาชน โดยเครื่องมือจากเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถเอื้ออำนวยความสะดวก เข้าถึงง่าย และใช้ได้อย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมดิจิตอลมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการ โดยนำเทคนโลยีมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของประชาชน มีการริเริ่มมาอย่างนานหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นโครงกรการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเรียกร้องผ่านรูปแบบต่างๆ บนสื่อทางหลักและทางโซเซียลมีเดีย ล้วนต่างพยายามดึงความสนใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนั้น ปัจจุบันหลายหน่วยงานพยายามสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินการ หนึ่งในเครื่องมือที่ดูมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายอย่างเกมจึงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นมา

โดยหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเกม นอกจากจะเป็นหนึ่งการกิจกรรมที่หลายวัยให้ความสนใจ ยังสามารถกระตุ้นความอยากเรียนรู้ อยากทดลองเล่นของประชาชน ไม่ใช่แค่กระบวนการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารแบบดั้งเดิมที่ไร้ซึ่งการปฏิสัมพันธ์เชิงรุก

ฉะนั้นแล้ว เกม จึงกลายเป็นนวัตกรรมทางเครื่องมือของการเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนผ่านกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อและเข้าถึงง่าย หลายหน่วยงานได้พยายามคิดค้นเกมต่างๆ ตามดุลพินิจและหัวข้อที่ตนเองเห็นสนใจจะเผยแพร่สู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นเกมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ กำลังจะจัดขึ้นในอนาคต หรือเกมเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ เพื่อธิบายให้ประชาชนและเยาวชนเข้าใจถึงหลักราชการและหน่วยงานทั้งหมดภายในประเทศไทย

เกมเหล่านี้ เป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่งที่ส่งเสริมหลักความเป็นประชาธิปไตยในแง่ของการเพิ่มความรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการดึงประชาชนที่อาจจะสนใจ (แต่ไม่มีความรู้ที่แน่ชัด) หรือไม่เคยสนใจ ให้หันกับมามองดูว่าเรื่องของสังคมการเมืองภายในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุนี้ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดเทศการ เพื่อการรวบรวมกลุ่มผู้คิดค้นพัฒนาเกมเพื่อนำมาจัดแสดงและเป็นที่เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวาง

Democracy-Game-Ubon-05.jpg