guideubon

 

โครงการมอบหนังสือเป็นธรรมทาน 56,477 เล่ม ทั่วประเทศ

มอบหนังสือ-เป็นธรรมทาน-01.jpg

ขอเชิญร่วมบุญ ถวายพระคัมภีร์เป็นธรรมทาน แด่คณะพระสงฆ์ โรงเรียน สถานสงเคราะห์ ห้องสมุดประชาชน กรมราชทัณฑ์ หน่วยงานทหารตำรวจ และ ฯลฯ เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม เพื่อหยั่งรากลงในจิตของผู้รับ รวมทั้งสิ้น 56,477 เล่ม ทั่วประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้

มอบหนังสือ-เป็นธรรมทาน-02.jpg

1. พระสงฆ์ - พระสงฆ์ เป็นผู้ที่พุทธศาสนิกชนหวังพึ่งและอยู่ใกล้ที่สุด ในต่างจังหวัดและชนบท เมื่อพระสงฆ์ในวัดได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ชาวบ้านจะมีความภาคภูมิใจและปลื้มใจมาก เมื่อพระบัณฑิตพูดสอนอะไรชาวบ้านก็จะเชื่อตามนั้น การที่พระบัณฑิต และพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้อ่านหนังสือที่เป็นธรรมแท้ มีความเข้าใจตรง ก็สามารถนำธรรมแท้ ไปเทศน์สอนต่อพุทธศาสนิกชนที่วัดได้ เป็นการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์ให้กว้างไกลยิ่งๆขึ้นไป มหาวิทยาลัยสงฆ์และวัดที่จะน้อมถวายหนังสือ ได่แก่

1.1 วัดทั่วประเทศ มี 33,902 แห่ง เลือกวัดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มอบหนังสือช่วงแรก 29,000 วัด หนังสือ 29,000 เล่ม
1.2 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 11 แห่งๆละ 400 เล่ม รวม 4,400 เล่ม
1.3 มหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) 2 แห่ง 800 เล่ม
1.4 วิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่งๆละ 300 เล่ม รวม 4,800 เล่ม
รวมทั้งสิ้น 39,000 เล่ม

2. โรงเรียนและหน่วยงานการศึกษา - เปิดโอกาสวาสนาให้แก่เยาวชนของชาติ นักศึกษา และประชาชน ผู้รักการอ่านและการค้นคว้าในห้องสมุด โดยมอบหนังสือให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมและห้องสมุดประชาชน ได้แก่

2.1 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 164 แห่ง 164 เล่ม
2.2 ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ 341 แห่ง 341 เล่ม
2.3 ห้องสมุดประชาชน 745 แห่ง 745 เล่ม
รวมทั้งสิ้น 1,250 เล่ม

3. โรงพยาบาล - มอบธรรมทานแด่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สถานีอนามัย) โดยมอบตามตึกผู้ป่วยแผนกต่างๆของโรงพยาบาล

3.1 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 897 แห่งๆละ 5 เล่ม รวม 4,485 เล่ม
3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(สถานีอนามัย) 9,778 แห่ง จำนวน 9,778 เล่ม
3.2 โรงพยาบาลสงฆ์,โรงพยาบาลทหารผ่านศึก,โรงพยาบาลจิตเวช รวม 19 แห่ง จำนวน 95 เล่ม
รวมทั้งสิ้น 14,358 เล่ม

4. ทัณฑสถาน - ทัณฑสถาน หรือ ที่เราเรียกว่า"คุก" พอพูดถึงคุก ใครๆก็เกรงกลัว และไม่ประสงค์ที่จะเฉียดใกล้ ยิ่งถ้าต้องถูกดำเนินคดีจนต้องไปอาศัยอยู่ที่นั่นถือว่าเป็นวิบากหนักที่สุดในชีวิตเลยทีเดียว ในแต่ละทัณฑสถาน จะแบ่งเป็นแดนต่างๆตามความหนักเบาของ โทษ แต่ละแดนจะอยู่แยกจากกันโดยเด็ดขาด นึกถึงผู้ที่ติดคุก จิตจะทุกข์ทรมานขนาดไหน หากแม้นพวกเขา มีโอกาสได้เห็นหนังสือธรรมแท้ๆ และหยิบอ่าน จะทำให้พวกเขามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

4.1 ทัณฑสถาน 143 แห่งๆละ 5 แดนๆละ 2 เล่ม 1,430 เล่ม
4.2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กทั่วประเทศ 84 แห่ง 168 เล่ม
รวมทั้งสิ้น 1,598 เล่ม

5. สถานสงเคราะห์ - สถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง และผู้เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย การมอบธรรมทานให้เขาเหล่านั้นได้อ่าน เป็นการอนุเคราะห์ แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

5.1 บ้านพักคนชรา 149 แห่ง 149 เล่ม
5.2 สถานสงเคราะห์สตรี,ผู้ไร้ที่พึ่ง 36 แห่ง 36 เล่ม
5.3 มูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ 20 เล่ม
รวมทั้งสิ้น 205 เล่ม

6. หน่วยงานทหารตำรวจ - โรงเรียนทหารตำรวจ ผู้ผลิตนายทหาร ตำรวจ ผู้เป็นรั้วและผู้รักษากฎ ของชาติ หากเขาเหล่านั้นถูกปลูกฝังให้เป็นผู้มีศีลมีธรรม ก็จะทำให้พวกเขาทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมได้อย่างมีคุณภาพ และยุติธรรม บ้านเมืองก็จะสงบสุข มอบหนังสือให้แด่ โรงเรียนนายร้อย จปร.,โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,โรงเรียนนายเรือ,โรงเรียนนายเรืออากาศ,โรงเรียนพลตำรวจ และฐานปฏิบัติการตชด.(40 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 66 เล่ม

จำนวนหนังสือ ที่จะร่วมมอบเป็นธรรมทาน ในชุดแรก จำนวน 56,477 เล่ม

มอบหนังสือ-เป็นธรรมทาน-04.jpg

ผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์มอบหนังสือ ฆราวาสบรรลุธรรม 2 เพื่อเป็นธรรมทานให้แด่มหาวิทยาลัยสงฆ์และสถานที่ต่างๆ สามารถร่วมบุญได้ดังนี้

1.ซื้อหนังสือ (ด้วยตัวท่านเอง) แล้วส่งมาที่ คุณดารณี สีโท เลขที่ 335/37 หมู่ 9 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

2. สำหรับท่านที่ไม่สะดวกซื้อหนังสือ และประสงค์ที่จะร่วมมอบธรรมทาน สามารถโอนเงินเพื่อให้ทีมงานอาสาจัดซื้อหนังสือให้ สามารถโอนเงินมาได้ ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามแยกปักธงชัย นครราชสีมา ออมทรัพย์ เลขที่ 029-1-83040-4 ชื่อบัญชี นางดารณี สีโท

เมื่อโอนแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลและ สลิปการโอนมาที่ทีมอาสา คือ คุณกรวีร์ LINE ID:boxiiz คุณหนึ่งธิดา LINE ID:Engfaliss

มอบหนังสือ-เป็นธรรมทาน-03.jpg

หมายเหตุ:

1.ผู้ที่มีชื่อรับผิดชอบ ในเรื่องมอบหนังสือเป็นธรรมทานนี้ เป็นทีมอาสาที่สละเวลามาช่วยงานในทุกสิ่ง จะเป็นผู้ช่วยบริหารจัดการการส่งมอบหนังสือ เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับ

2. จะมีการอัพเดทความเคลื่อนไหว ในทุกด้าน ให้ท่านทราบเป็นระยะๆ ขอน้อมอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของ"ผู้ให้"ทุกท่านค่ะ / ดารณี สีโท