guideubon

 

ประเด็นถาม-ตอบ แนวทางปฏิบัติเคอร์ฟิว จังหวัดอุบลราชธานี

curfew-ถาม-ตอบ-01.jpg

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง การยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม กำหนดเคอร์ฟิวทั่วประเทศระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมสถานการณ์ และลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง มีหลายคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีคำถามที่มักพบบ่อยๆ ดังนี้

ถาม : พนักงานบริษัท, ลูกจ้าง ที่ทำงานหรือเลิกงานผลัดกลางคืน ต้องมาขอหนังสือรับรองจากอำเภอหรือไม่?

- ไม่ต้อง
- ให้บริษัท หรือนายจ้าง เป็นผู้ออกหนังสือรับรองได้เลย โดยระบุรายละเอียด ชื่อสกุล/ เลขประจำตัวประชาชน / อายุ / อาชีพ / ตำแหน่ง / เวลาในการเข้า-ออก เพื่อใช้แสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ถาม : พ่อค้า แม่ค้า สามารถมาเตรียมร้านค้าก่อนเวลา 04.00 น. ได้หรือไม่?

- ไม่ไต้ ต้องเดินทางภายหลัง เวลา 04.00 น. ไม่เช่นนั้น  จะเป็นการฝ่าฝืนตามข้อกำหนดฯ

ถาม : การขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค (พ่อค้าส่ง) หากมีความจำเป็นที่จะต้องขนส่งในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. จะทำอย่างไร?

- หากมีความจำเป็นไม่สามารถเลื่อนการส่งสินค้าภายในเวลาที่กำหนดได้ หรือสินค้าอาจได้รับความเสียหาย ให้ขออนุญาตจากอำเภอ พร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสินค้า (ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ถาม : บริษัท ห้างฯ ร้าน (ขนส่งสินค้า) ที่จะต้องขนส่งในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. จะทำอย่างไร?

- ให้บริษัท ห้างร้าน เป็นผู้ออกหนังสื่อรับรองให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เดินทางไปกับพาหนะ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล / เลขประจำตัวประชาชน / อายุ / อาชีพ / ตำแหน่ง และระบุภารกิจเวลาระบุตันทาง-ปลายทาง และประเภทสินค้า

ถาม : มีการเดินทางอะไรที่ต้องขออนุญาต?

- การขนส่งสินด้อุปโภค บรีโภค ที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ (ยกเว้นผู้ประกอบการเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้)
- ผู้มีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอเท่านั้น
- นอกนั้นไม่ได้

ถาม : หนังสือรับรองจากอำเภอ ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ?

- อำนาจการอนุมัติ ให้นายอำเภอเป็นผู้ออกหนังสือรับรองเท่านั้น

curfew-ถาม-ตอบ-02.jpg

curfew-ถาม-ตอบ-03.jpg