guideubon

 

ประกาศจังหวัดอุบลฯ ดำเนินการเข้ม !! มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

มาตรการโควิด-01.jpg

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการเข้ม !! ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอให้ประชาชนถือปฏิบัติดังนี้

มาตรการโควิด-03.jpg

1. ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากเคหะสถาน
2. เว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
3. ให้หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล 
4. ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

มาตรการโควิด-02.jpg

5. กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุม ต้องลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้แสกนแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "ฮักอุบล" (ได้ที่ www.hugubon.com) และต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสารารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ และเสดงออกโดยเจตนาที่เชื่อว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งอย่างชัดแจ้ง และกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย รวมถึงมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณา ออกคำสั่งให้กักตัวบุคคลดังกล่าว ที่สถานกักตัวบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน (Local Quarantine) จนครบกำหนดเวลา

ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง : คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 20924/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด

อบ-20924-1.jpg
อบ-20924-2.jpg
อบ-20924-3.jpg
อบ-20924-4.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511