guideubon

 

อุบลฯ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท

COVID-19-คนอุบล-ไม่ทิ้งกัน-01.jpg

จังหวัดอุบลฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน (ทีม one home) เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น ตกงาน ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีรายได้
- ต้องเป็นครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง
- มีฐานะยากจน
- ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 บาท
- ไม่เป็นผู้มีประกันสังคม ยกเว้นมีประกันตนเอง

เอกสารประกอบการจัดเก็บข้อมูล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายผู้ขอรับการช่วยเหลือ/สภาพที่อยู่อาศัย
- สำเนาหน้าสมัดบัญชีธนาคาร
- แบบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-344641, 045-344579

นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานียังจัดตั้ง "กองทุนสู้โรคโควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ภาคเอกชน สมาคม และประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมบริจาคเงินสมทบตามความสมัครใจ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิต นำไปจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบ ผลผลิตจากกลุ่มอาชีพ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อประกอบอาหารหรือผลิตข้าวกล่องแจกจ่ายแก่ผู้เดือดร้อน

COVID-19-คนอุบล-ไม่ทิ้งกัน-02.jpg

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ ร่วมบริจาคจัดตั้ง "กองทุนสู้โควิค-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบราชธานี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 313-0-84136-9 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4534 4628