guideubon

 

อบรมฟรี!! การสร้างสมาร์ตแอ็ปพลิเคชันอย่างง่าย ด้วย Corona SDK

smart-app-corona-01.jpg

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) และสาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

โดยทางกลุ่มวิชาฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศึกษา ให้กับนักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.3, ปวส. 2 หรือเทียบเท่า

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการจัดการ ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปวช. ชั้นปีที่ 3 ปวส. หรือเทียบเท่า และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธ์ใหม่ ในหัวข้อ การสร้างสมาร์ตแอ็ปพลิเคชันอย่างง่าย ด้วย Corona SDK ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ shorturl.at/ozC02 

smart-app-corona-02.jpg