guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จับมือนกแอร์ จัดสัมมนาธุรกิจการบิน ผลิตคนให้ตรงกับงาน

Come-and-Click-Your-Career-01.jpg

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สายการบินนกแอร์ เชิญผู้สนใจร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจการบินและกิจกรรม Come & Click Your Career ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

MOU-ราชภัฏอุบล-นกแอร์-01.jpg

ปัจจุบันธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการขนส่งสินค้า และขนส่งนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย มีการขยายพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การเดินทางโดยสายการบิน ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เวลาในสถานที่ท่องเที่ยวได้นานขึ้น

MOU-ราชภัฏอุบล-นกแอร์-03.jpg

ทั้งนี้สายการบินในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาและเปิดเส้นทางการบินครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในด้านอุดการท่องเที่ยวและการบริการ 

Come-and-Click-Your-Career-02.jpg

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนั้น เป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วน ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะคุณภาพการศึกษา และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของสายการบิน การเยี่ยมชมงานให้นักศึกษาได้เห็นการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ มีโครงการนักศึกษาฝึกงานร่วมกัน

Come-and-Click-Your-Career-03.jpg

และเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษา กับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ทางสาขาวิชาจึงจัดทำ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจการบิน และกิจกรรม Come & Click Your Career เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้ตรงกับตลาดแรงงานสายการบิน โดยดำเนินการในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องบุษยรัตน์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยกิจกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- การแนะนำทีมงานความรู้เกี่ยวกับนกแอร์ และกิจกรรมการสร้างความรักความผูกพันในนกแอร์ โดย คุณสุวรรณา วิริยาเสถียร People Development&HR Project Mannagement Manager

- คนแบบไหนที่นกแอร์ต้องการ และเตรียมตัวสมัครงาน รับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดย Recruitment Manager

- แนะนำโครงการนักศึกษาฝึกงาน (Intearnship) และสันทนาการ โดย Internal Marketing Execurtive

- การสัมภาษณ์โดยพิธีกร GA แชร์ประสบการณ์ ลักษณะงาน ความน่าสนใจความท้าทายของงานสร้าง passion วิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานต้อนรับภาคพื้น : พูดถึงประสบการณ์ทำงาน การให้กำลังโน้มน้าวจุดประกายน้องๆเพื่อให้เห็นบรรยายกาศการทำงานจริง โดย ตัวแทนพนักงาน Ground Aattenant หน่วยงานภาคบริการลูกค้าภาคพื้น

ผู้สนใจ สามารถร่วมงานได้ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องบุษยรัตน์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี