guideubon

 

ปฏิทินไหว้เจ้าของชาวจีน ประจำปี 2561

ปฏิทินไหว้เจ้าชาวจีน-2561-ปก.jpg

ปฏิทินไหว้เจ้าของชาวจีน ประจำปี 2561

1 มกราคม จับโหง๋ว (ของเดือน 11 จีน)
17 มกราคม วันชิวอิก (เริ่มเดือน 12 ของจีน)
31 มกราคม จับโหง๋ว

9 กุมภาพันธ์ วันไหว้ส่งเจ้า
15 กุมภาพันธ์ วันไหว้สิ้นปี, ไหว้รับไฉ่สิ่งเอี๊ย
16 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน, วันชิวอิก (เริ่มเดือน 1 ของจีน)
19 กุมภาพันธ์ วันไหว้รับเจ้า
24 กุมภาพันธ์ ไหว้ทีกงแซ (วันเกิดเทพยดาฟ้าดิน)

2 มีนาคม วันไหว้สารทแรก, จับโหง๋ว
17 มีนาคม วันชิวอิก (เริ่มเดือน 2 ของจีน)
31 มีนาคม จับโหง๋ว

5 เมษายน วันเชงเม้ง
16 เมษายน วันชิวอิก (เริ่มเดือน 3 ของจีน)
30 เมษายน จับโหง๋ว

15 พฤษภาคม วันชิวอิก (เริ่มเดือน 4 ของจีน)
29 พฤษภาคม จับโหง๋ว

14 มิถุนายน วันชิวอิก (เริ่มเดือน 5 ของจีน)
18 มิถุนายน วันไหว้บะจ่าง
28 มิถุนายน จับโหง๋ว

13 กรกฎาคม วันชิวอิก (เริ่มเดือน 6 ของจีน)
27 กรกฎาคม จับโหง๋ว

11 สิงหาคม วันชิวอิก (เริ่มเดือน 7 ของจีน)
25 สิงหาคม วันสารทจีน, จับโหง๋ว

10 กันยายน วันชิวอิก (เริ่มเดือน 8 ของจีน)
24 กันยายน วันไหว้พระจันทร์, จับโหง๋ว

9 ตุลาคม วันชิวอิก (เริ่มเดือน 9 ของจีน), เริ่มเทศกาลถือศีลกินเจ (9-17 ต.ค.)
23 ตุลาคม จับโหง๋ว

8 พฤศจิกายน วันชิวอิก (เริ่มเดือน 10 ของจีน)
22 พฤศจิกายน จับโหง๋ว

7 ธันวาคม วันชิวอิก (เริ่มเดือน 11 ของจีน)
21 ธันวาคม จับโหง๋ว
22 ธันวาคม ตังโจ่ย (วันไหว้ขนมบัวลอย)