guideubon

 

เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ ปิดเรียนป้องกันโควิด 11-15 ม.ค.64

เบ็ญจะมะ-ปิดโควิด-01.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีประกาศเรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลายและรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีการหยุดยาว ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มมากขึ้นหลายจังหวัด ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน อาจจะมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงนั้น

โรงเรียนเบีญจะมะมหาราช ตระหนักถึงความปลอดภ้ยในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด 19

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงกำหนดปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 และเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 โดยโรงเรียนได้กำหนดมาตรการดังต่อไปนี้

1. ให้นักเรียน เข้าเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (Online) ของโรงเรียน ตามตารางเรียนประจำวัน ในที่พักอาศัยของตนเอง

2. ให้ครูผู้สอนประจำวิชา จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (Online) การสื่อสารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการสั่งงาน การมอบหมายภาระงานให้เป็นไปตามหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัต จัดทำสื่อนวัตกรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงกรอบเวลาและความเหมาะสม และงดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ให้มีการนิเทศติดตาม กำกับดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

3. ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ

4. ให้มีการคัดกรองบุคคล เข้า ออก ที่บริเวณประตูโรงเรียน โดยการวัดอุณหภูมิ ในกรณีพบว่ามีอุณหภูมิสูง และมีความเสี่ยงจะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอรับคำปรึกษาและส่งต่อเพื่อดำเนินการต่อไป

5. จัตระบบการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร (Social Distancing) เช่น ห้องสำนักงาน โรงอาหาร ห้องประชุมภายในโรงเรียน ฯลฯ

6. งดการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬาและสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

7. ขอความร่วมมือนักเรียน งดเว้นการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และกรณีที่มีบุคคลภายในครอบครัวเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้มีการแจ้งประสานโรงเรียน เพื่อการคัดกรองประวัติก่อนมาโรงเรียน

8. ในห้วงที่มีการปิดเรียน โรงเรียนจะดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณภายในโรงเรียน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและบริเวณอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก http://wwww.benchama.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

เบ็ญจะมะ-ปิดโควิด-02.jpg
เบ็ญจะมะ-ปิดโควิด-03.jpg