guideubon

 

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE อุบล 2561

TO-BE-NUMBER-ONE-อุบล.jpg

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาเยาวชน ด้วยการเพิ่มพื้นที่บวกให้เยาวชนได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ Play and Learn ด้วยการใช้ “กิจกรรม” เป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

เพื่อให้เยาวชนจากทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้อย่างกว้างขวาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจ ขอรับใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการรับสมัครได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-262692 ต่อ 3200,3201 หรือที่นางรัชนีพร เชื้อสระคู โทรศัพท์หมายเลข 089-0462256