guideubon

 

ตรวจ ATK เชิงรุก ตลาดสดเทศบาล5 วันที่ 1 มี.ค.65 ฟรี!!

ATK-ตลาดสดเทศบาล5-mar01-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ออกตรวจ ATK เชิงรุก ฟรี!!

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายนโยบายตรวจหากลุ่มเสี่ยงผู้ค้า และประชาชนทั่วไปอย่างเข้มข้น ในกลุ่มเสี่ยงพ่อค้า แม่ค้า ตลาดในเขตเทศบาล

โดยวันที่ 1 มีนาคม 2565 ออกตรวจ ณ ตลาดสดเทศบาล 5 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง