guideubon

 

แผนออกตรวจ ATK วันที่ 31 มี.ค.-12 เม.ย.65

แผนออกตรวจ-ATK-01.jpg

กำหนดแผนออกตรวจโควิด-19 เชิงรุก ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 - 12 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ดังนี้

วันที่ 31 มี.ค.65 เช้า สนง.พานิชย์ จ.อบ.
วันที่  1 เม.ย.65 เช้า ดับเพลิงเทศบาล
วันที่  5 เม.ย.65 
- จุดที่ 1 ตลาดน้อย (พ่อค้าแม่ค้า)
- จุดที่ 2 ตลาดใหญ่ (พ่อค้าแม่ค้า,ประชาชนทั่วไป)
วันที่  8 เม.ย.65 เช้า วัดป่าแสนอุดม
วันที่ 12 เม.ย.65 เช้า ดับเพลิงเทศบาล