guideubon

 

อัสสัมชัญอุบลฯ ปิดเรียนกรณีพิเศษ 8-15 ม.ค.64

อัสสัมชัญอุบล-ปิดโควิด-01.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2564 ภราตา ตร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ออกประกาศเรื่อง การปิตสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2564 และให้เปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุต 28 จังหวัด ทางโรงเรียนไต้คัดกรองแล้ว พบว่ามีบุคคลใกล้ชิด ญาติ พี่น้องของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของโรงเรียน จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9(1) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าต้วยระเบียบการปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จึงขอปิตสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 และจะเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยให้ นักเรียน ครู และบุคลากร ปฏิบัติดังนี้

1. ระหว่างหยุตเรียน ขอให้นักเรียนกักตัวอยู่บ้าน ไม่ไปสถานที่สุ่มเสี่ยง และไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานึ

2. ให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านระบบ ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Classroom ตามรายวิชาในระดับชั้นของตนเอง สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ให้ใช้หนังสือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่บ้าน

3. ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัตการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อทำกิจกรรมทุกกรณี จนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

5. ให้บุคลากรที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดจากเหตุพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) พร้อมทั้งคัดกรองผู้เข้ามาในโรงเรียนอย่างเข้มงวด

6. โรงเรียนของดใช้พื้นที่สนาม และพื้นที่อื่น ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน สำหรับออกกำลังกาย และทำกิจกรรมทั่วไป

ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานึ ขอให้ครู และบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ติดตามข่าวสารทางโรงเรียน ผ่าน Facebook Line offcial และ Line กลุ่มห้องเรียน

อัสสัมชัญอุบล-ปิดโควิด-02.jpg