guideubon

 

เชิญน้อง ม.4-6 สมัครอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Arduino Board

Arduino-Board-UBRU-01.jpg

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Arduino Board" ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รุ่น รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนต่อรุ่น

รุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/NMMYXt

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ตอบรับการสมัครก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ https://goo.gl/TtrnpE

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511