guideubon

 

โรงเรียนอนุบาลอุบลฯ เลื่อนเปิดเรียนแบบ Onsite ไปถึง 2 ส.ค.64

อนุบาล-เลื่อนonsite-01.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งผลการสำรวจส่วนใหญ่มีความเห็นควรเลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-site) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฯ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-site) จากวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ทางโรงเรียน จึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

1.โรงเรียนกำหนดให้มีจัดการเรียนการสอน รูปแบบแบบผสมผสาน (Online, On-air, On -hand, On-demand) โดยนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

2. โรงเรียนกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียน ( On-site) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

3. คณะครูทุกคนให้จัดเตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน รูปแบบ Online, On-air, On-hand , On-demand ตามที่กำหนด ให้มีความพร้อมทุกสายชั้นตามตารางเรียนและตารางสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้น ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและครูที่ได้รับคำสั่งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม งดการรวมกลุ่มและปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังฯ ของโรงเรียน และกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

อนุบาล-เลื่อนonsite-02.jpg
อนุบาล-เลื่อนonsite-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511