guideubon

 

การแข่งขันเอแม็ท ซูโดกุและคิดเลขเร็วอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1

เอแม็ท-ซูโดกุ-คิดเลขเร็ว-01.jpg

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดโครงการแข่งขันเพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพ A – Math ซูโดกุ และคิดเลขเร็วอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่างๆ ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอแม็ท-ซูโดกุ-คิดเลขเร็ว-02.jpg

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง ด้านการฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังเป็นการทำให้นักเรียน ครูและบุคลทั่วไป ได้เห็นประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ โดยกำหนดระเบียบการแข่งขัน ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1.1 การแข่งขันเอแม็ท แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับประถมศึกษา (ประเภททีม 2 คน) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม 2 คน) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

1.2 การแข่งขันซูโดกุ แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับประถมศึกษา (ประเภทบุคคล) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-3
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

1.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับประถมศึกษา (ประเภทบุคคล) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เอแม็ท-ซูโดกุ-คิดเลขเร็ว-03.jpg

2. วิธีการแข่งขัน

2.1 การแข่งขันเอแม็ท ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยและดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกจานวน 5 เกม และรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 เกม
- รอบคัดเลือก ดำเนินการแข่งขันจำนวน 5 เกม โดยใช้วิธีประกบคู่แข่งขันแบบ Swiss Pairing และเกมคัดเลือก เกมสุดท้าย ใช้วิธีประกบคู่การแข่งขันแบบ King of the Hill
- รอบชิงชนะเลิศ ดำเนินการแข่งขันจำนวน 2 เกม โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 กับ 2 และลำดับที่ 3 กับ 4 แข่งขัน 2 เกม สลับกันเริ่มเล่นก่อน-หลัง

2.2 การแข่งขันซูโดกุ
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการแข่งขัน 1 รอบ จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที เป็นโจทย์ปริศนาซูโดกุแบบ 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอ, Even-Odd, Consecutive, Asterisk, Wordoku, Alphabet Jigsaw และ Windoku
กรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก หากมีคะแนนเท่ากัน จะดำเนินการแข่งขันในรอบที่ 2 ใช้เวลา 20 นาที เป็นโจทย์ปริศนาซูโดกุแบบ Samurai จานวน 1 ข้อ
สำหรับนักเรียนที่ตอบโจทย์ปริศนาซูโดกุได้ถูกต้องทุกข้อ (ได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน) และเสร็จก่อนเวลาเท่านั้น จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมจากคะแนนโบนัสเวลาที่เหลืออยู่ นาทีละ 3 คะแนน (เศษวินาทีปัดทิ้ง) เช่น เด็กหญิง B ทำได้ถูกต้องทุกข้อ และเสร็จก่อนเวลา โดยมีเวลาเหลือ 5 นาที 24 วินาที จะได้คะแนนทั้งหมด 200 + 15 = 215 คะแนน

2.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ใช้เกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561
และดำเนินการแข่งขัน 3 รอบ ได้แก่
- รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว ผลลัพธ์ 2 หลัก
- รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว ผลลัพธ์ 3 หลัก
- รอบที่ 3 จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 20 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว ผลลัพธ์ 3 หลัก
หมายเหตุ - เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พัก 10 นาที
- เกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ประกาศใช้ล่าสุด

3. กำหนดการแข่งขัน

3.1 การแข่งขันเอแม็ท วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

เวลา 7.30 – 8.30 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เวลา 8.45 – 9.30 น. แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 1
เวลา 9.30 – 10.15 น. แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 2
เวลา 10.15 – 10.45 น. พัก 30 นาที
เวลา 10.45 – 11.30 น. แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 3
เวลา 11.30 – 12.15 น. แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 4
เวลา 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.15 – 14.00 น. แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 5
เวลา 14.00 – 14.45 น. แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 1
เวลา 14.45 – 15.30 น. แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 2
เวลา 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

3.2 การแข่งขันซูโดกุ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3303 - 3308 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เวลา 7.30 – 8.30 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เวลา 9.00 – 10.00 น. แข่งขันซูโดกุ รอบที่ 1
เวลา 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

3.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องสมุด โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เวลา 7.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เวลา 9.30 – 13.00 น. แข่งขันคิดเลขเร็ว
เวลา 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

4. รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
(นักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์www.huataphan.ac.th หรือ https://www.facebook.com/MathDepartmentPW)

เอแม็ท-ซูโดกุ-คิดเลขเร็ว-04.jpg

5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม และ line Math Huataphanwitt
ID line : @lln2786x และ https://www.facebook.com/MathDepartmentPW

เอแม็ท-ซูโดกุ-คิดเลขเร็ว-05.jpg

โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
1) สมัครผ่าน line Math Huataphanwitt ID line : @lln2786x

2) สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ค่าสมัครประเภทบุคคล คนละ 100 บาท หรือประเภททีม ทีมละ 100 บาท โดยสามารถโอนเงิน
ชื่อบัญชี นางขวัญนรี คณาเสน เลขที่บัญชี 319–1–59164–8 ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

หรือ ธนาณัติส่งถึง นางขวัญนรี คณาเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เลขที่ 72 หมู่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทราบด้วยตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวก และเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย)

6. ผู้ประสานงานการแข่งขัน

1) นางรัตนา รักจันทร์ โทร. 09-7278-3717 (เอแม็ท)
2) นางสาวรุ่งฤดี เกื้อทาน โทร 08-1997-6389 (ซูโดกุ)
3) นางชิติกาญจน์ พันธ์ศรี โทร 08-7160-5130 (คิดเลขเร็ว)
4) นางขวัญนรี คณาเสน โทร.08-4835-1189 (การเงิน)

หมายเหตุ
- นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ทนำกระดาน เบี้ย และแร็กมาด้วย
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ www.huataphan.ac.th หรือ https://www.facebook.com/MathDepartmentPW

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511