guideubon

 

กำหนดการงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง ประจำปี 2562

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-01.jpg

ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม ของทุกปี วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ โดยมีพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนาโดยครูบาอาจารย์จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-07.jpg

ไกด์อุบลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดยจะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เมตตามาแสดงธรรมเทศนา โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ตามกำหนดการ ดังนี้

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-02.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2562

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน และเข้าที่พักที่จัดให้ พระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
เวลา 14.00 น. ดูแลปัดกวาดบริเวณวัดให้เรียบร้อย และสรงนํ้า อาบนํ้า
เวลา 16.00 น. ฉันนํ้าปานะ และเดินจงกรม
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา 21.00 น. สมาทานศีล 8 และฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-06.jpg

วันที่ 13-15 มกราคม 2562

เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. อุบาสก-อุบาสิกา เดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน
เวลา 12.00 น. พักผ่อน
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
- พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
- อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา

เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 15.00 น. ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 16.00 น. รวมกันเดินจงกรม
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-03.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2562

เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. อุบาสกอุบาสิกา เดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน
เวลา 12.00 น. พักผ่อน
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
- พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
- อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-04.jpg

เวลา 15.00 น. รวมจัดแถวพร้อมเพรียงกัน (พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน) เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณร ทำประทักษิณรอบเจดีย์
กล่าวคำถวายสักการะ เสร็จแล้ว ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-03.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2562

เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 08.00 น. ทำพิธีถวายเครื่องสักการะ แด่พระโพธิญาณเถระ กล่าวถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
เวลา 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน แยกย้ายกันกลับอาวาส

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-10.jpg

ระเบียบข้อปฏิบัติของผู้เข้าร่วม งานปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา

- ผู้มาปฏิบัติธรรมอุบาสก อุบาสิกาลงทะเบียนหลังพิพิธภัณฑ์
- แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรม ให้ไปลงทะเบียนที่สํานักชี
- การแต่งกายอุบาสกสวมกางเกงขายาวสีขาวและเสื้อสีขาว อุบาสิกาสวมเสื้อแขนยาวทรงกระบอกสีขาวและผ้าถุงสีขาว
- ผู้มาปฏิบัติธรรมที่แต่งกายด้วยชุดขาวรับอาหาร ได้เวลาเดียวต่อจากพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี
- ผู้มาปฏิบัติธรรม ขอความร่วมมืองดใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากจะทําให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและดับ
- งดตักบาตรตามทางเดินในบริเวณวัด เนื่องจากทําให้จราจร ติดขัดและอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- ก่อนกลับบ้านขอความร่วมมือทําความสะอาดบริเวณ ที่พักให้เรียบร้อย

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-04.jpg

ระเบียบข้อปฏิบัติการออกโรงทานประจําปี 2562

- ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด
- ห้ามบริจาคและเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด ให้บริจาคได้ที่กองอํานวยการหลังพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
- ผู้ที่จะจัดทําโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานโรงทานหน้าพิพิธภัณฑ์
- โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น.
- ขอความร่วมมือโรงทานติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานหรือชื่อวัดสาขา ขนาดไม่เกิน 1 X 2 เมตร
- วันที่ 16 มกราคม โรงทานปิดแจกทานตั้งแต่เวลา 11.00 น. เพื่อทําประทักษิณรอบเจดีย์ (ไม่มีโรงทานจรตามมติที่ประชุมสงฆ์)
- ขอความร่วมมืองดใช้โฟมใส่อาหารแจกทาน ควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายแทน
- ขอความร่วมมือโรงทานงดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากจะทําให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและดับ
- ขอความร่วมมือโรงทานตอนเช้า แจกทานให้ผู้ปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ได้เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนโรงทาน ติดต่อ
1. แม่อรดี (บุ๋มบิ๋ม) โทร.062-1203396
2. แม่กุหลาบ (นาง) โทร.087-2611061
3. แม่สุรีย์รัตน์ (อ้อย) โทร.082-7458033

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-05.jpg

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-06.jpg

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-07.jpg

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-08.jpg

อาจาริยบูชา-วัดหนองป่าพง-09.jpg