guideubon

 

วัดเลียบ จัดพิธีถวายสักการะเวียนเทียน เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา-วัดเลียบ-อุบล-01.jpg

พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 2 ธรรมยุต  ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสักการะเวียนเทียน เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) หรือ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอัฏฐมีบูชา-วัดเลียบ-อุบล-02.jpg

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ทำวัตรเย็น และถวายสักการะเวียนเทียน ณ วัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

วัดเลียบ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีมาแต่โบราณกาล เป็นวัดบูรพาจารย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมี หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นเจ้าอาวาส และมีศิษย์ผู้ลือชื่อคือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้มาศึกษาวิปัสสนา ณ สถานที่แห่งนี้ ภายในวัดเลียบมีสถานที่สำคัญ ดังนี้

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-04.jpg
พระพุทธจอมเมือง
พระประธานในอุโบสถวัดเลียบ

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-01.jpg
เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
และเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 

ข้อมูลเพิ่มเติม... วัดเลียบ อารามแห่งบูราพาจารย์ ต้นธารแห่งสายพระกัมมัฏฐาน