guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดกิจกรรม บริหารธุรกิจวิชาการ ACBA 2018

ACBA-2018-UBRU-01.jpg

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม "บริหารธุรกิจวิชาการ" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ CK ชั้น 4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป อีกทั้งเป็นที่ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งในกิจกรรม มีการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรมสัมมนา การแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ดังนี้

1. การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. การสัมมนามาตรฐานการบัญชี

3. การแข่งขัน "การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี"

4. การแข่งขันทักษะการใช้ Excel

5. การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์

6. การประกวด Digital Business Startup Pitching Contest 2018 หัวข้อ "Local Products 4.0"

7. การแสดงผลงานนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อข่าวผ่านสื่อดิจิทัล"

9. การประกวดคลิป "รายการสาระบันเทิงทางเลือก" และบรรยายพิเศษ "รายการสาระบันเทิงทางเลือกกับการสร้างโอกาสทางอาชีพ"

10. การประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ "ธุรกิจ SME ในฝันของฉัน"

11. สัมมนา "พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ปี 2560 และการจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0"

12. การแข่งขันความรุ้วิชาการทางด้านการจัดการะุรกิจระหว่างประเทศ

13. การประกวดนักขาย

14. การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด

15. การเสวนา "การตลาดยุคดิจิทัล"

16. การแข่งขัน HR YOUNG ปีที่ 4 "Training RoadMap ในยุค Thailand 4.0"

17. การเสวนาพัฒนาบทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การในยุค Thailand 4.0 หัวข้อ "การเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"

18. การประกวดการเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ"

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bba.ubru.ac.th/acba2018

สอบถามเพิ่มเติม โทร 045-352000 ต่อ 1300 คุณนิธิกร 099-463-5396