guideubon

 

เชิญร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ม.ราชภัฏอุบลฯ

พิธีไหว้ครู-อัญเชิญตราพระราชลัญจกร-ราชภัฏอุบล-01.jpg

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม และ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้บูชาครูบาอาจารย์เพื่อปวารณาตนเป็นศิษย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน