guideubon

 

รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 9-10 ก.ย.58 หอประชุมไพรพะยอม

กยศ-รวมใจปันโลหิต-01.jpg

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จะจัดกิจกรรมรวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2558  เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิอาสา เสียสละ และตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคม

ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต