guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ราชภัฏอุบล-วิชาชีพครู.jpg

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2558

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ระหว่างวันที่ 15-23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้น 5 โทรศัพท์ 045-352000 - 29 ต่อ 1205