guideubon

 

ตารางกำหนดการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เขตเทศบาลนครอุบล

สาธารณสุขเคลื่อนที่-1.jpg

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  อสม.ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือการบริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจรักษาโรค ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจแนะนำสุขภาพ    สัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว แนะนำการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน กิจกรรมนำขยะแลกของรางวัล และตรวจคุณภาพน้ำดื่มในครัวเรือน

โดยมีกำหนดการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 8 – 19  มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 - 20.00 น. ดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 วัดบ้านนาควาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 วัดพระธาตุหนองบัว

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 วัดป่าแสนอุดม

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ศาลากลางบ้าน (ชุมชนชยางกูร 2.1)

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 วัดท่าวังหิน

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ศาลากลางบ้านวังสว่าง

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ทางลงหาดวัดใต้ (สามแยกสัมตำยายบัติ)

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่)

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ศาลากลางบ้านวังทอง

เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานและรับบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ตามกำหนดการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-2 ต่อ 184 – 186